Veranstaltungen  LIFE MUSIK Freitag 01.11.2013 Freitag 06.09 2013 Freitag 02.08.2013 Freitag 04.10.2013 Freitag 05.07.2013 Freitag 06.12.2013 Freitag 07.06.2013 JEDEN ERSTEN FREITAG IM MONAT 2013